Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor leveranties en aanneming van werk LS Dakspecialist

1. Definities:
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
– opdrachtnemer: LS Dakspecialist, degene aan wie de opdracht wordt verleend;
– opdrachtgever: de opdrachtgever van LS Dakspecialist;
– aanbieding: de door opdrachtnemer geoffreerde levering van zaken en/of uitvoering van werken;
– overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding; partijen: opdrachtnemer en de opdrachtgever gezamenlijk;
– dag: een werkbare kalenderdag;
– onwerkbare dag: een dag waarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd, zaterdag en zondag en de algemeen erkende, door de overheid dan wel bij of krachtens CAO voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen.

2. Algemeen:
2.1 De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer als partij betrokken is (daaronder tevens begrepen de aanbiedingen en onderhandelingen voorafgaande aan de overeenkomsten), voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2.3 Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van opdrachtnemer tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

3. Aanbiedingen:
3.1 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij opdrachtnemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld ingeval van een schriftelijk aanbod van de zijde van opdrachtnemer dan is het aanbod vervallen indien de opdrachtgever na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat opdrachtnemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen. Een door opdrachtnemer gedaan mondeling of handgeschreven aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard door degene tot wie het gericht is, anders is het vervallen, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk laat weten dat dit niet het geval is.
3.2 Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van één maand. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving daarvan.
3.3 Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met een offerte of aanbieding, heeft Opdrachtgever tot 96 uur voorafgaand aan de afspraak de tijd om te annuleren. Indien Opdrachtgever tot 96 uur voorafgaand aan de afspraak de overeenkomst ontbindt, dient Opdrachtgever 30% van het aangenomen bedrag te betalen ter compensatie voor de gereserveerde tijd en materialen van de opdracht. Indien Opdrachtgever minder dan 96 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert is Opdrachtgever 100% van het aangenomen bedrag verschuldigd.
3.4 Opdrachtnemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge uitlatingen van personen die haar – al dan niet – onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitlatingen door wel daartoe bevoegde personen zijdens opdrachtnemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod gericht is.
3.5 Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het product zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.
3.6 Indien een aanbieding niet wordt gevolgd door een opdracht aan opdrachtnemer zal degene tot wie het aanbod is gericht, de desbetreffende aanbieding met daarbij gevoegde ontwerpen, tekeningen en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat degene tot wie het aanbod is gericht daar geen gebruik van maakt, franco per post aan opdrachtnemer retourneren.

4. Overeenkomsten:
4.1 Overeenkomsten komen onder meer tot stand doordat de opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer ongewijzigd en ondertekend aan opdrachtnemer retourneert voordat de aanbieding vervalt tenzij hiervan door opdrachtnemer bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken.

5. Intellectuele eigendom:
5.1 Alle door opdrachtnemer vervaardigde tekeningen, berekeningen en alle overige documentatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen, of details is niet toegestaan en leidt tot schadeplichtigheid jegens opdrachtnemer.
5.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de in lid 1 bedoelde bescheiden of hetgeen daarin ligt besloten aan derden te openbaren, tenzij opdrachtnemer hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

6. Eigendomsvoorbehoud:
6.1 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde goederen totdat de aannemingssom of (koop)prijs van deze goederen en de in het kader van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren van werkzaamheden, geheel is voldaan daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval opdrachtnemer op de opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom van geleverde goederen niet op de koper is overgegaan.

6.2 Opdrachtnemer behoudt zich het stil pandrecht voor op de door opdrachtnemer geleverde goederen zodra opdrachtnemer om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever, die terzake van rente en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen.

6.3. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.

7. Keuring en reclame:

7.1 De opdrachtgever is gehouden om toe te leveren goederen, vóór de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de bouwplaats te keuren op kwaliteit, afmeting, tolerantie en hoedanigheid.

7.2 Ingeval van geringe afwijkingen in kleur of in oppervlaktestructuur heeft de opdrachtgever niet het recht om af te keuren.

7.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verschafte gegevens. Eventuele fouten in tekeningen (productietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege opdrachtgever verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 Het recht van de opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na de aflevering, opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

7.5 Het recht van de opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

7.6 De rechten van de opdrachtgever als genoemd in artikel 7.4 en 7.5 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door opdrachtnemer ter zake van de producten afgegeven garantie. 

8. Meer- en minderwerk:

8.1. Opdrachtnemer is niet eerder gehouden om meerwerk uit te voeren dan nadat de opdrachtgever daartoe aan opdrachtnemer schriftelijk opdracht heeft verleend en opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard. 8.2. Opdrachtnemer is niet eerder gehouden om minderwerk te verrekenen dan nadat de opdrachtgever daartoe aan opdrachtnemer schriftelijke opdracht heeft verleend en opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard en de daarmee gemoeide prijs is overeengekomen.

9. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst:

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De voor de voltooiing van werkzaamheden genoemde termijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Opdrachtnemer dient ten alle tijden alsnog een redelijke termijn aangeboden te krijgen om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het overeengekomen bedrag kan daardoor aangepast worden.

10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat van opdrachtnemer niet langer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; Indien de ontbinding aan de opdrachtgever is toe te rekenen is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen vergoeding van de reeds gemaakte (indirecte) kosten. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen of de order/te annuleren, zonder verplichting tot betaling van enige vergoeding. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval per direct opeisbaar. Indien opdrachtgever een geplaatste order (gedeeltelijk)annuleert, dan is opdrachtgever gehouden de in verband met de order in alle redelijkheid gemaakte kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.

11. Overmacht:

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12. Betaling en incassokosten:

Betaling dient direct na de werkzaamheden plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingsmethode is in overleg met opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een betalingsbewijs van de betaling. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim getreden en de wettelijke (handels)rente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand. Opdrachtnemer is gerechtigd de gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de gemaakte kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en het restant op de hoofdsom. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Nadat opdrachtgever in verzuim is van de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is buitengerechtelijke kosten verschuldigd gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

13. Garanties en reclames:

Opdrachtnemer hanteert een algemene garantietermijn van vijf jaren op reparatiewerkzaamheden. Opdrachtnemer hanteert, in afwijking van het vorige artikel, voor zowel reinigingswerkzaamheden als noodreparaties een garantietermijn van één jaar. Opdrachtnemer hanteert een garantietermijn van tien jaren voor volledige renovatiewerkzaamheden, waarbij de garantie afbouwend is met 10% per jaar na het eerste jaar. Dit betekent dat na het eerste jaar de garantie elk jaar met 10% afneemt: in het 2e jaar is de garantie nog 90%, in het 3e jaar 80%, enzovoorts. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na onjuiste opslag of onderhoud daaraan door opdrachtgever en/of derden. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken zodra de zaken zijn geleverd en/of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken dienen binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aangetekend aan opdrachtnemer te worden gemeld. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Tijdige reclame schort de betalingsverplichting niet op. Garanties komen van rechtswege te vervallen in geval van faillissement, surseance en/of opheffing van opdrachtnemer.

14. Aansprakelijkheid:

Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, behoudens de gevallen waar van de zijde van opdrachtgever sprake is van opzet, grove schuld of roekeloos gedrag. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkig prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

15. Toepasselijk recht en geschillen:

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen